Regulamin usług online

Postanowienia ogólne

§1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego

golebiewscy.com jest Bartłomiej Gołębiewski  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Gołębiewski Krojczyn 92 87-610 Dobrzyń nad Wisłą NIP 4660296871 REGON 080480822

§2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

a) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych w ramach serwisu internetowego golebiewscy.com. Klientem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.

b) Serwis – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.golebiewscy.com.

c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

d) Formularz – formularz rejestracyjny służący rezerwacji konsultacji w serwisie internetowym golebiewscy.com.

e) Konsultant – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, szkolenia i doświadczenie zawodowe konieczne do udzielania doradztwa i prowadzenia konsultacji w danej dziedzinie.

W tym może to być psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.). Lekarz – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza zgonie z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152 ze zm).

g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

§4

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie Regulaminu  i rejestracji wizyty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

Rodzaje usług i warunki ich świadczenia

§5

Celem serwisu golebiewscy.com jest m.in.udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.l. W ramach serwisu golebiewscy.com usługi świadczone są drogą elektroniczną w formie wideo rozmowy bądź telefonicznie.

§6

1. Usługi konsultacyjne świadczone są przez Konsultanta mającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. W tym usługi psychologiczne świadczone są przez Psychologa na zasadach określonych w Ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.); Usługi lekarskie świadczone są przez Lekarza na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152 ze zm).

2. Konsultanci prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§7

1. Konsultacje online są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w ogólnodostępnej części Serwisu golebiewscy.com w zakładce „cennik”.

2. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest  rejestracja wizyty i jej opłacenie.

3. W przypadku wyboru konsultacji lekarskiej, klient proszony jest o wysłanie na adres mail bartlomiej@golebiewscy.com następujących danych:

– Imię i nazwisko, Adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy.

– Numer PESEL

– Upoważnienie osobom trzecim dostępu do prowadzonej dokumentacji medycznej.

Podanie w/w danych jest niezbędne do dokumentacji medycznej, wystawiania przez lekarza recept oraz zwolnień lekarskich.

§8

Do zawarcia umowy o świadczenie usług konsultacyjnych dochodzi przez podjęcie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi konsultacyjnej, rezerwacja terminu i dokonanie płatności za konsultację.

Zakres usług konsultacyjnych

§9

Zakres usług konsultacyjnych jest przedstawiony w Ofercie opublikowanej w ogólnodostępnej części  serwisu golebiewscy.com w zakładce „cennik”

 

Rezerwacja konsultacji

§10

Rezerwacja usługi odbywa się w dwóch etapach:

a) Wstępna rezerwacja – następuje po wybraniu przez Klienta usługi – konsultacji i wybraniu terminu jej przeprowadzenia-wysłanie na adres: bartlomiej@golebiewscy.com.

b) Rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności za konsultację dokonanej przez Klienta.

§11

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi drogą elektroniczną oraz wybranemu Konsultantowi.

§12

Celem zamówienia usługi konsultacyjnej Klient powinien:

a) Wysłać na adres mail swoje dane.

b) Wybrać rodzaj konsultacji.

c) Wybrać termin usługi .

d) Zarezerwować usługę.

e) Dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym w Serwisie golebiewscy.com.

 

Wymagania techniczne

§13

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej na urządzeniu elektronicznym (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym).

 

Sposób płatności

§14

Koszt usługi konsultacyjnej zależy od jej rodzaju i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części Serwisu golebiewscy.com.

§15

Opłata za konsultację jest uiszczana poprzez:

a) Kanał płatności dostępny w serwisie golebiewscy.com- przelewy24 .

b) Przelew bankowy.

§16

Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty niezwłocznie po zamówieniu usługi konsultacyjnej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§17

W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi, Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi konsultacyjnej.

§18

Usługodawca przesyła do Klienta fakturę/rachunek po konsultacji, nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

 

Odstąpienie od umowy

Konsultant może zaprzestać udzielania usług konsultacyjnych w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

§19

1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez Serwis golebiewscy.com może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.

2. Klient może odstąpić od umowy odwołując usługę pisząc na adres email: bartlomiej@golebiewscy.com

3. Konsultant może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi.

4. W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego odbycie konsultacji w wyznaczonym terminie przez Klienta lub Konsultanta, uzgadniany jest kolejny, dogodny dla obu stron termin konsultacji.

5. Termin konsultacji jest czasem, który Konsultant rezerwuje i całkowicie poświęca Klientowi. Jeżeli Klient nie skorzysta z konsultacji w uzgodnionym terminie, nie odwoła konsultacji wcześniej, nie powiadomi o nieobecności spowodowanej zdarzeniem losowym, zobowiązany jest uiścić 100% opłaty za konsultację.

6.Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po rozpoczęciu (w trakcie trwania ) realizacji usługi.

 

Ochrona danych osobowych

§20

Klient, który rezerwuje konsultację on-line wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w  Polityce Prywatności

Usługodawcy.

§21

Dane dotyczące Klienta są przekazywane Konsultantowi, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

§22

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

 

Odpowiedzialność

§23

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:

a) Awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu.

b) Błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

3. Klient zobowiązuje się w trakcie świadczeni usług do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.

4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziom. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu konsultacji z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Klienta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Klientowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Klient ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

§24

1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej mu przez Klienta.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Konsultanta w ramach świadczonych przez niego usług.

§25

Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§26

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§27

Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi konsultacyjne po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w Serwisie. Zamówienia na konsultacje, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania rezerwacji zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

§28

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości / formularza w panelu Klienta lub pisząc na adres email: bartlomiej@golebiewscy.com w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§29

1. Reklamacja powinna zawierać:

a) Oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

b) Przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§30

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§31

W przypadku nierozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie Regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§32

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.

 

Postanowienia końcowe

§33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§34

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu golebiewscy.com i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.

§35

Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana Regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

§36

Usługodawca i Konsultanci nie będą udostępniać osobom trzecim informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

Regulamin obowiązuje od 01.04.2020